1. Definities
1.1 De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.2 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.3 Bestelprocedure: de procedure, die Consument doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.
1.4 Consument: de Consument van BagOffice B.V. met wie BagOffice een overeenkomst aangaat.
1.5 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
1.6 Partijen: BagOffice B.V. en Consument gezamenlijk.
1.7 Website: de website van BagOffice B.V., te vinden onder de URL: www.BagOfficewebshop.nl
1.8 Product: zaken, welke BagOffice B.V. op haar Website aanbiedt, welke Consument kan bestellen.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Consument en BagOffice B.V. ("BagOffice") tot stand komen.
2.2 De Consument die eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en BagOffice .

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Tussen BagOffice en Consument komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Consument een aankoop van BagOffice accepteert middels het volledig en correct invullen van BagOffice Bestelprocedure.

4. Het aanbod
4.1 Het aanbod van BagOffice bestaat uit het Product ‘Steuntje-in-de-rug Goodiebag’. Een minimale invulling van het Product staat gedetailleerd weergegeven op de website. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. Prijs
5.1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn inclusief verzendkosten per pakket binnen Nederland, tenzij anders weergegeven. Voor levering op de Waddeneilanden is er een toeslag van € 6,25 van toepassing. Voor leveringen in België geldt een ander tarief. Deze kan op aanvraag worden berekend.
5.2. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

6. Betaling
6.1. Betaling dient door de Consument bij aankoop middels iDeal te worden voldaan. Na ontvangst van betaling wordt de bestelling in behandeling genomen door BagOffice.
6.2. Betalingen worden verwerkt door payment service provider Mollie Payments.
6.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BagOffice te melden.

7. Bezorgtermijn
7.1 Consument ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure het Product binnen 6-8 werkdagen op het door de Consument ingevulde adres.

8. Klachtenregeling
8.1 Voor problemen en/of vragen over het Product kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van BagOffice per e-mail: info@bagoffice.nl. De e-mails worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen, behandeld.

9. Gebruik en registratie gegevens
9.1 Wij hanteren een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. De gegevens welke worden verstrekt bij aankoop van het aanbod zullen niet aan derden worden verkocht. Bij aankoop geeft u toestemming om uitingen van BagOffice, als een bevestiging van uw aankoop, nieuwsbrieven en promoties, op uw e-mailadres te ontvangen. Afmelden voor deze optie is mogelijk te allen tijde.

10. Herroeping
10.1. Retourneren is mogelijk binnen veertien dagen na ontvangst. Het Product kan worden geretourneerd door deze in de originele verpakking terug te sturen naar:
BagOffice B.V.
Laan van Kronenburg 14
1183 AS AMSTELVEEN
10.2. De Consument draagt de kosten welke zijn verbonden aan het retourneren van het Product. Na ontvangst van het Product zal het aankoopbedrag minus de verzendkosten worden geretourneerd door BagOffice.
10.3 BagOffice betaalt het geld terug met dezelfde betaalmethode die Consument gebruikt heeft om te betalen.

11. Aansprakelijkheid
11.1. BagOffice is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder een levering van het Product wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).
11.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van BagOffice . Dit omvat het volgende: stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties; burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog; brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen; onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;
11.3. De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. BagOffice zal inspanning leveren om de overmacht toestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de levering van het Product, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.

12. Intellectuele Eigendommen
12.1. BagOffice is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle materialen die op de
Website worden geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.
12.2. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de Website af te drukken voor
persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van materiaal voor commerciële doeleinden, zonder toestemming van BagOffice is niet toegestaan.
12.3. Zodra Consument staat ingeschreven, verkrijgt BagOffice het onherroepelijk recht om te citeren uit opmerkingen over BagOffice en het Product die Consument op de website, blog of social media vermeld.

13. Wijzigingen
13.1. BagOffice behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

14. Geschillen en Toepasselijk Recht
14.1. Op alle verbintenissen tussen BagOffice en de Consument is Nederlands recht van toepassing.